Общинска избирателна комисия Троян


РЕШЕНИЕ
№ 270-МИ
Троян, 29.10.2015

ОТНОСНО: Постъпила жалба от ПП „Движение 21“.

Постъпила е жалба с вх. № 151/27.10.2015г. от Ваня Д. Давидова – пълномощник на представляващия ПП „Движение 21“ Татяна Д. Тотева.

В жалбата се излагат съмнения и озадачения от резултатите от избора за общински съветници, отразен в протокол на СИК № 113400003. Твърди се, че в протокола на СИК № 113400003 са вписани недействителни бюлетини, като не е посочена причината и критериите, които ги правят такива. Жалбоподателката е впечатлена от корекциите, които са отразени в протокола. Твърди, че е останала с впечатление за неорганизираност и некомпетентност на водещите членове на секционната комисия. По данни на жалбоподателката същата е присъствала по време на изборите в секция № 113400003 като представител на ПП „Движение 21“.

Жалбоподателката моли в присъствие на представител на ПП „Движение 21“ да бъде извършена проверка на изборните книжа, да бъдат проверени бюлетините и истинността на отразеното в протокола.

ОИК-Троян извърши проверка на жалбата като разпечата сканирания образец на протокола за избор на общински съветници на секция № 113400003, който е въведен в сайта на ЦИК и ОИК-Троян от Изчислителния пункт към ОИК-Троян. При извършената проверка се установи следното:

В протокола на СИК № 113400003 на лист първи като присъствали при отварянето на избирателната кутия и при установяване на резултатите е записано името на Ваня Д. Давидова в качеството ѝ на застъпник на ПП „Движение 21“. Това обстоятелство не се оспорва от жалбоподателката.

В част втора, точка седма от протокола са записани първоначално 6 /шест/ недействителни бюлетини, като в последствие цифрата 6 /шест/ е задраскана и е изписано числото 38 /тридесет и осем/. Поправката е подписана с подписите на трима членове на секционната избирателна комисия. В полето на точка седем от протокола, изчерпателно са изброени обстоятелствата, които правят бюлетината недействителна.

Протоколът на секционната избирателна комисия е подписан от всички членове на комисията. Към същия не са представени бележки, възражения и особени мнения, както на членовете на комисията, така и от присъстващите кандидати, застъпници, представители и наблюдатели.

Предвид на изложеното ОИК-Троян счита, че не са на лице обстоятелства, които да породят съмнения в достоверността на протокола за избор на общински съветници в секция № 113400003, поради което и на основание чл.87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс ОИК-Троян,

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без уважение жалбата на Ваня Д. Давидова като неоснователна.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Емил Дамянов Цветанов

Секретар: Елка Иванова Ангелова

* Публикувано на 29.10.2015 в 17:23 часа

Календар

Решения

  • № 352-МИ / 15.11.2016

    относно: Определяне реда за представяне на партиите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 11 декември 2016 г.

  • № 351-МИ / 15.11.2016

    относно: Назначаване на секционна избирателна комисия в секция 113400059 в кметство село Врабево, община Троян, област Ловеч.

  • № 350-МИ / 15.11.2016

    относно: Регистрация на Иван Константинов Карагьозов, ЕГН **********, като кандидат за кмет на село Врабево, Община Троян, област Ловеч.

всички решения